Dla autorów

Dla Autorów:

Prace zgłaszane do opublikowania w Kwartalniku powinny zostać przesłane droga elektroniczną na adres e-mailowy: drilling.oil.gas@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz miejsce pracy Autora zgłaszającego artykuł (tzw. Autor do korespondencji)
Imiona i Nazwiska oraz miejsce pracy Współautorów
Tytuł artykułu (w języku angielskim)
Streszczenie  (w języku angielskim)
Słowa kluczowe (w języku angielskim)
Treść artykułu (ze zdjęciami, wykresami itp.)
Oświadczenia oryginalności tekstu oraz związane z procedurą zapobiegającą przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”

DALSZYM PROCEDUROM PODLEGAĆ BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA

Złożenie artykułu do druku w Kwartalniku AGH Drilling, Oil, Gas jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów o

1. posiadaniu pełnych praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłoszonego dzieła;

oraz akceptacją poniższych zapisów:

2. Zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, a moje prawa autorskie w zakresie utrwalenia dzieła, zwielokrotnienia dzieła drukiem (a także w postaci zapisu na cyfrowym nośniku CD) i udostępnienia dzieła w postaci elektronicznej, udostępnienia w internecie oraz wprowadzenia do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego dzieła na całym świecie nie są ograniczone. 

3. Oświadczam, że dzieło nie było dotychczas publikowane i nie zostało złożone w redakcji żadnego innego czasopisma.

4.  Zobowiązuję się również, że zwrócę Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wszelkie koszty i wynagrodzę wszelkie szkody mogące wynikać z roszczeń osób trzecich, jeśliby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń 1, 2, 3 nie jest prawdziwe.

5.  Niniejszym udzielam Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorium licencji wyłącznej na:
- utrwalenie dzieła,
- zwielokrotnienie dzieła dowolną techniką w tym drukiem, a także w postaci zapisu cyfrowego,
- wprowadzenie do obrotu egzemplarzy dzieła,
- wprowadzenia do pamięci komputera i rozpowszechnienia dzieła w sieci, w tym także przez internet. 

6.  Wyrażam również zgodę na dokonanie zmian dzieła, wynikających z opracowania redakcyjnego z zastrzeżeniem, że ostateczny kształt tekstu podstawowego i materiałów dodatkowych wymaga akceptacji Autora lub upoważnionego przez Autora przedstawiciela redakcji naukowej czasopisma

 

Praca musi być napisana w języku angielskim zgodnie z zamieszczonymi na stronie Kwartalnika zasadami redagowania tekstu. 

Zgłoszona do publikacji praca podlega wstępnej ocenie kwalifikacyjnej Komitetu Naukowego Kwartalnika.

Do oceny merytorycznej pracy powoływany jest co najmniej jeden niezależny Recenzent. Recenzja przebiega w sposób niejawny tzn. Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci dokonują recenzji na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Kwartalnika. Nazwiska Recenzentów publikowane są corocznie na stronie internetowej Czasopisma w zakładce ”Recenzenci”.

Autor(zy) przesyłają ostateczną wersję pracy po uwzględnieniu uwag Recenzentów

Po dokonaniu korekty wydawniczej i językowej Autor(zy) otrzymują tekst pracy do ostatecznej korekty autorskiej.

„Ghostwriting” i „Guest authorship”.

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza odpowiednie procedury wymagając od Autorów złożenia stosownych Oświadczeń.”

 

 

 

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.